مجتبی حیدری
مجموعه مجتبی حیدری

مجتبی حیدری یکی از عکاسان حرفه ای در مستند عکاسی